වැඩියෙන්ම අලෙවි වන නිෂ්පාදනයක්

CloudPOS

CloudPOS යනු, ග්‍රාමීය හා නාගරික ප්‍රදේශවල කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරකයින් සඳහා Cloud තාක්‍ෂණය මත පදනම් වූ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පද්ධතියකි.

ඇණවුම් කරන්න ආරම්භ කරන්න
Layer Image

අපව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

අපගේ විශේෂඥතාව

  • 01. ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම්කරණය
  • 02. තොරතුරු තාක්ෂණ උපදේශනය
  • 03. Cloud තාක්ෂණය පදනම් වූ මෘදුකාංග
  • 04. Smart උපාංග යෙදුම් සංවර්ධනය
ආරම්භ කරන්න

4+

සේවා කාලය

24

තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයා

12

කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්

6

අප සමග එක්ව කටයුතු කරයි

එය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය



ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය දේ.


තාක්ෂණික විසඳුමක්!


මිනිසුන් දිනනා ව්‍යාපාරයක්.

සේවා කාලය

2014 සිට ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුමකි

FAQ

මෘදුකාංග සංවර්ධනය සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණ සේවා සපයන දේශීය ආයතනයකි.
ග්‍රාමීය හා නාගරික ප්‍රදේශවල කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරක මහත්ම මහත්මීන් සදහා
ශ්‍රී ලංකාව
ශ්‍රී ලංකා රජයෙහි නීති යටතේ ලියාපදිංචි දේශීය ආයතනයකි.
CloudPOS ව්‍යාපාර පද්ධතිය
නිෂ්පාදන තොරතුරු සඳහා CloudPOS එක click කරන්න.
Join with us එක click කර අයදුම් කරන්න

පාරිභෝගික

අදහස